Kirjasto on suljettu 25.6. - 30.7. Varauksia ei voi tehdä sulkuaikana. Lue lisää...

Haku

Sähköinen valvonta. Lausuntotiivistelmä

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Sähköinen valvonta. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 28 päivänä marraskuuta 2006 työryhmän, jonka tehtäväksi se antoi selvittää laajasti mahdollisuuksia sähköisten valvontamenetelmien käyttöön sekä pakkokeinoissa että rikosoikeudellisissa seuraamuksissa. Työryhmän oli selvitettävä mahdollisuuksia sähköisten valvontamenetelmien käyttöön esimerkiksi vankilan ulkopuolella suoritettavan lyhyen vankeusrangaistuksen valvonnassa sekä tutkintavankeuden vaihtoehtona toteutettavassa valvonnassa. Työryhmä luovutti mietintönsä (Sähköinen valvonta, OM:n työryhmämietintöjä 2007:17) oikeusministeri Tuija Braxille 5 päivänä joulukuuta 2007. Mietinnön keskeinen ehdotus on uusi valvontarangaistukseksi kutsuttava rikosoikeudellinen seuraamus, jolla voitaisiin korvata osa enintään neljän kuukauden pituisista ehdottomista vankeusrangaistuksista. Valvontarangaistus suoritettaisiin yleensä tuomitun kotona siten, että hänen sijaintiaan valvottaisiin teknisin laittein. Valvontarangaistukseen kuuluisi toimintavelvoite, joka koostuisi työstä, opiskelusta, kuntoutuksesta tai vastaavasta ohjelmasta. Työryhmä ehdotti lisäksi matkustuskiellon tehostamista niin, että kieltoon liitettäisiin aina sähköinen valvonta. Työryhmän mietinnöstä järjestettiin laaja lausuntokierros. Yhteensä 43 viranomaista tai järjestöä toimitti mietinnöstä lausuntonsa oikeusministeriölle. Yleisarviot ehdotuksesta olivat myönteisiä: valvontarangaistusta pidettiin tarpeellisena ja hyvin perusteltuna lisänä seuraamusjärjestelmään. Lausunnonantajia kuitenkin askarrutti rangaistuksen vaativuus erilaisista sosiaalisista ja terveydellisistä ongelmista kärsivässä kohdejoukossa. Lisäksi useissa lausunnoissa oltiin huolestuneita valvontarangaistusta suorittavan rikoksentekijän perheenjäsenten asemasta. Myös seuraamusjärjestelmän perusteellista kokonaisarviointia useiden osittaisuudistusten sijaan pidettiin tarpeellisena. Matkustuskieltoa koskeva ehdotus sai kielteisemmän lausuntopalautteen. Suurin osa asiaan kantaa ottaneista lausunnonantajista suhtautui kriittisesti työryhmän ehdotukseen sähköisen valvonnan liittämisestä kaikkiin matkustuskieltoihin, vaikka näki sähköisellä valvonnalla sinänsä käyttömahdollisuuksia myös pakkokeinoissa.

Tallennettuna:
Aiheet
ISSN
1458-7149