Itsetuntemus urasuunnittelun työkaluna: MBTI:n hyödyntäminen itsetuntemuksen kehittämisessä

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Itsetuntemus urasuunnittelun työkaluna: MBTI:n hyödyntäminen itsetuntemuksen kehittämisessä

Itsetuntemus on urasuunnittelun tärkeimpiä työkaluja. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, voiko Myers-Briggsin tyyppi-indikaattoria, eli MBTI:tä käyttää itsetuntemuksen kehittämiseen urasuunnittelun tueksi. Erityisesti tavoitteena oli selvittää tradenomiopiskelijoiden kokemusta testin hyödyllisyydestä. Toisessa ja kolmannessa luvussa perehdyttiin tutkimusaiheeseen liittyvään teoriaan. Toisessa luvussa perehdyttiin syvemmin muuttuvan työelämän trendeihin ja vaatimuksiin, milleniaaleihin työelämässä, sekä urasuunnittelun tärkeyteen. Kolmannessa luvussa käsiteltiin itsetuntemusta ja persoonallisuutta, ja esiteltiin työkaluja, joiden avulla niitä voidaan kehittää. Opinnäytetyön tutkimus oli empiirinen tutkimus, joka yhdistää niin laadullisia kuin määrällisiä menetelmiä. Tutkimuksen toimeksiantaja on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Tutkimus suoritettiin webropol-kyselylomakkeen avulla, SeAMKin ensimmäisen vuoden tradenomiopiskelijoille. Tutkimusaineistoa ja -tuloksia esitellään tarkemmin työn neljännessä luvussa. Tutkimustuloksista käy ilmi, että SeAMKin ensimmäisen vuoden tradenomiopiskelijat kaipaisivat tukea urasuunnitteluun. MBTI:n perustuva testi nähtiin helppona ja vaivattomana tapana kehittää itsetuntemusta. Vastaajat pitivät saamiaan tuloksia positiivisina ja tuloksien nähtiin olevan mahdollisia hyödyntää myös urasuunnittelun tukena. Viimeisessä luvussa esitellään tarkemmin johtopäätöksiä tutkimustuloksista ja niiden suhteesta teoriaan. Johtopäätöksissä on esitelty kehitysideoita toimeksiantajalle ja arvioitu tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaneita tekijöitä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet