Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan lääkkeetön kivunhoito : Ohjelehtinen hoitohenkilökunnalle

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan lääkkeetön kivunhoito : Ohjelehtinen hoitohenkilökunnalle

Opinnäytetyön aiheeksi valittiin palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan lääkkeetön kivunhoito. Palliatiivista hoitoa saavien potilaiden määrän arvioidaan kasvavan Euroopassa lähivuosina muun muassa väestön ikääntymisen, syöpäpotilaiden sekä muidenkin potilasryhmien osalta. Opinnäytetyön aiheesta oltiin yhteydessä Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksen H3-osastolle. Osastolta tuli toive, että työssä keskityttäisiin lääkkeettömiin kivunhoitomenetelmiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen sekä tuottaa saadun tiedon pohjalta ohjelehtinen Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksen H3-osaston hoitohenkilökunnalle. Ohjelehtinen laadittiin kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan ja se sisältää tiivistettynä ja selkeästi esitettynä seitsemän eri kivunhoitomenetelmää. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa hoitohenkilökunnalle palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden lääkkeettömistä kivunhoitomenetelmistä. Opinnäytetyö on osa Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksen STEPPI-hanketta.Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin 17 tutkimusta, suomen ja englannin kielillä. Tutkimuksia haettiin vuosilta 2008–2018. Aineiston analyysissä käytettiin induktiivista analyysimenetelmää. Tulosten mukaan lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät voidaan jakaa kahteen yläkategoriaan, fysikaalisiin menetelmiin ja huomion suuntaamiseen muualle. Fysikaalisia menetelmiä ovat kylmä- ja lämpöhoito, fysioterapia ja hieronta sekä uni. Huomion suuntaaminen muualle sisältää musiikin, rentoutuksen ja sosiaalisen verkoston. Jatkotutkimusehdotuksena olisi tutkia palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä ja miten niitä käytetään. Olisi myös hyvä tutkia, millä tavalla nykyään Suomessa osataan hoitaa palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan kipua lääkkeettömillä kivunhoitomenetelmillä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet