Tiimityö ja sen kehittäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Tiimityö ja sen kehittäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten tiimien jäsenet kokevat tiimityön julkisorganisaatiossa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asioita, jotka toimivat tiimityössä tai vaativat kehittämistä. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli esittää sopivia kehittämismenetelmiä. Teoreettinen viitekehys koostuu kokonaisvaltaisesti tiimeistä, tiimityöstä, tiimityön eduista ja haasteista, tiimin jäsenistä, rooleista tiimissä, tiimityön sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä tiimityön kehittämisestä. Tiimityössä tiimin jäsenet ovat keskeisessä roolissa, jonka vuoksi käsitteiden merkityksiä tarkastellaan tiimin jäsenten näkökulmasta. Opinnäytetyön teoreettinen tutkimusosa toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto hankittiin teemahaastatteluna kohdeorganisaation tiloissa. Haastattelun apuna käytettiin teemahaastattelurunkoa, joka koostui seitsemästä eri teemasta sekä tarkentavista apukysymyksistä. Runko muodostettiin tutkimusongelman ja -kysymysten sekä teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Tutkimuksen perusjoukko koostui kolmesta tiimistä, johon kuului 21 työntekijää. Haastatteluun osallistui kymmenen henkilöä, jolloin tutkimukseen osallistui 48% tiimien jäsenistä. Tutkimustulokset analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Tutkimustulokset osoittivat, että valtaosa tutkimukseen osallistuneista pitää tiimityötä sujuvana, vaikka kehittäisivätkin tiimityötä. Tiimityö koettiin hyvänä toisilta saatavan tuen, tiedonkulun toimivuuden, henkilökemioiden yhteensopivuuden sekä tiimissä vallitsevan työilon vuoksi. Tiimityöhön koettiin negatiivisesti vaikuttavan puutteellinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot, tiedonkulun toimimattomuus sekä erilaiset toimintatavat. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousi osaamisen puute, tiedonkulun toimimattomuus, puutteelliset tiimityötaidot sekä toimintatapojen erilaisuus.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet